telefon vymáhání pohledávek email vymáhání pohledávek
Otevřít menu
CREDIT MANAGEMENT a.s.
telefon vymáhání pohledávek +420 225 992 999     email vymáhání pohledávek recepce@creditmanagement.cz    
online formulář
Školení finance

Obchodní podmínky pro účast na seminářích společnosti CREDIT MANAGEMENT a.s.

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují uzavírání smlouvy za účelem účasti na odborných seminářích pořádaných společností CREDIT MANAGEMENT a.s., Spisová značka: B 11165 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, PSČ 130 00, Identifikační číslo: 26909910. Smlouva je uzavírána s využitím komunikačních prostředků na dálku.
 2. Zájemce o účast na semináři přistupuje na tyto obchodní podmínky, se kterými projevuje svůj výslovný souhlas k okamžiku uzavření smlouvy.
 3. Pořadatelem se rozumí společnost CREDIT MANAGEMENT a.s., Spisová značka: B 11165 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, PSČ 13000, Identifikační číslo: 26909910.
 4. Účastníkem je kterákoli osoba, která uzavře smlouvu o své účasti na semináři (dále jen „smlouva“) v souladu s těmito VOP.
 5. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se fyzická nebo právnická osoba přihlásí na seminář prostřednictvím internetových stránek pořadatele; e-mailovou přihláškou; telefonicky na telefonní lince pořadatele uvedené na internetových stránkách; osobně v kanceláři pořadatele nebo na semináři a zaplatí cenu semináře uvedenou v ceníku, který je na internetových stránkách zveřejněn.
 6. Účastníky eviduje pořadatel podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášení pořadatel zašle účastníkovi potvrzení o přijetí. Po přihlášení bude účastníkovi zaslána faktura na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři, e-mailu při osobním, nebo telefonickém přihlášení. Platbu je třeba provést do 3 dnů ode dne vystavení faktury.
 7. Při úhradě ceny semináře dříve než 1 měsíc před jeho konáním poskytuje pořadatel slevu ve výši 10% ze základní ceny semináře.
 8. Účastník je oprávněn zrušit svou účast na semináři. V takovém případě je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit pořadateli, a to písemnou formou na e-mailovou adresu: recepce@creditmanagement.cz nebo korespondenčně na adresu sídla pořadatele.
 9. Při zrušení účasti na semináři účastníkem: ve lhůtě kratší než 6 pracovních dní před konáním semináře činí stornopoplatek 100 % uhrazené ceny; ve lhůtě 6-20 pracovních dní před konáním semináře činí stornopoplatek 30 % uhrazené ceny; dříve než 20 pracovních dní před konáním semináře činí stornopoplatek 0 % uhrazené ceny.
 10. Účastník je oprávněn žádat vrácení 50% uhrazené ceny semináře v případě nespokojenosti za podmínky, že bude tento nárok uplatněn nejpozději bezprostředně po skončení semináře, kterého se účastník účastnil. O této skutečnosti bude sepsán písemný protokol se zástupcem pořadatele. O tom, zda bude cena semináře vrácena, rozhoduje pořadatel.
 11. Pokud účastník již jednou nárok na vrácení 50% ceny uplatnil a bude se účastnit jiného semináře (i na jiné téma), další nárok na vrácení části ceny již nevzniká.
 12. Nárok na vrácení ceny nevzniká ani v případě, pokud byla pro výši ceny za seminář uplatněna množstevní nebo jiná sleva. Toto ustanovení se nevztahuje na slevu za včasnou platbu dle čl. VII těchto VOP.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu konání semináře, jakož i právo seminář kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu. O těchto skutečnostech je povinen informovat účastníka, a to zprávou zaslanou na účastníkem uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě pořadatel vrátí zaplacenou cenu semináře v plné výši účastníkovi a zároveň mu poskytnut voucher na 20 % slevu pro další účast na semináři.
 14. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě v rozsahu, v jakém je poskytl pořadateli při uzavírání smlouvy nebo později. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut na dobu neurčitou. Ochrana osobních údajů účastníka je pořadatelem poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem pro účely plnění smluvních povinností a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Účastník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 16. Účastník uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl pořadatelem seznámen se svými právy dle § 11 a 21 zák., č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně písemně na adrese pořadatele odvolat a v případě potřeby se může v souladu s výše uvedeným zákonem obrátit přímo na pořadatele nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.
 17. Pořadatel neodpovídá za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům účastníka.
 18. Pořadatel je oprávněn využívat obsah a osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem zlepšování služeb a ke komunikaci s účastníkem.
 19. Účastník souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní či jiná sdělení pořadatele, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou a může být účastníkem kdykoli odvolán.
 20. Pořadatel neodpovídá v souvislosti s organizací seminářů za škodu nebo ušlý zisk.
 21. Účastník je povinen před zahájením každého semináře prokázat svou totožnost a zapsat se do prezenční listiny. Neprokázání totožnosti je důvodem k odmítnutí vstupu na seminář.
 22. Pořadatel je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit, v takovém případě se VOP v novém znění uplatní na smlouvy uzavírané po platnosti a účinnosti nového znění VOP.
 23. Vztahy mezi pořadatelem a účastníkem se řídí právním řádem České republiky. Případné spory budou rozhodovány především smírně. Pokud takový postup nepovede ke smírnému vyřešení sporu, bude spor řešen před místně příslušným soudem České republiky.
 24. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.9.2017.
nahoru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Více informací    Rozumím